Aarden

Is deze aardbol iets voor jou? Kan je hier aarden? Goede vraag. Antwoorden vind je in de grondbeginselen. Wij leven onze beginselen en spreken elkaar, wanneer nodig, er op aan. Ja, we laten ons er zelfs op afrekenen. Ze vormen de DNA van elke cel van de chaorganisatie, ongeacht haar groei en evolutie.

Meedoen geeft je als mede-eigenaar direct de kans om rijkdom te creëren door het mede scheppen van een zelforganiserende, zelfsturende, zelfhelende en zelfevoluerende onderneming op basis van holacratie.

Tijdens het beoefenen van onze visie, bedoeling en missie handelt elk deel volgens deze beginselen. Op hun beurt zijn de beginselen weer gegrond in onze waarden: ”’kameraadschap, billijkheid, respect, geloofwaardigheid en moed”’. Samengevat: ”’liefde en lef”’.

:Ook beschikbaar als dubbelzijdige A4 in een handige PDF (92 KB).

=== ¥€$ WE CAN!===
Waar eco”’nomie”’ de ”’regels”’ en eco”’logie”’ de ”’kennis”’ van de huishouding vormen, daar geeft eco”’sofie”’ de ”’wijsheid”’ van de huishouding. De ecosofie is de voedingsbodem en geeft de vorm aan ecologie en economie. Ecosofische beginselen geven de zin aan de overige twee—ecosofie geeft de ontwikkeling van een geheel ecosysteem richting, betekenis, nut en plezier.

Laat je keuzes leiden door de ecosofische beginselen bij het nemen van beslissingen tijdens de ontwikkeling van de economische architectuur en het schrijven van de wet- en regelgeving. Gebruik bij angst, onzekerheid en twijfel de ecosofische beginselen telkens als maatstaf en zie ze als een betrouwbaar en veilig vangnet van waaruit je altijd weer kunt vertrekken. Het is je thuis.

Deze ecosofische beginselen zijn een aanzet voor een open dialoog en ontwikkeling. Maak ze concreter, scherper, harder om beter te kunnen sturen. Maak ze abstracter, vager, zachter om mee te kunnen bewegen en obstakels te omzeilen. Ontwikkel en ontvouw ze tot gemeenschappelijke basis waarin we ons allemaal kunnen vinden en die we als toetssteen, als meetlat kunnen gebruiken. Kies met je hart, met je hoofd en met je handen, en in die volgorde. Volg altijd je hart. Kortom, vraag je telkens af voelt het goed? klopt het? werkt het?

===Ecosofische beginselen===
*”’Rijk”’—Laat het systeem mens en natuur voeden, rijkelijk voorziend in precies de behoeftes van het moment, zodat we Aarde beter en rijker voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen achterlaten.
*”’Schaarste en overvloed”’—Neem de eigenschappen en effecten van zowel schaarste als overvloed mee in de kennis die we ontwikkelen en de regels die we onszelf opleggen voor een eerlijker, evenwichtiger, zuiverder en natuurlijker systeem.
*”’Volledig”’—Maak zowel betaald werk als vrijwilligerswerk zichtbaar in het ecosysteem zodat ons beeld completer is en we ons bewust zijn van het werk dat we juist met plezier, passie en vanuit ons hart bijdragen aan het grotere geheel. Neem moederschap en zorg serieus.
*”’Verenigend”’—Kies voor ontwerpen die mensen verenigen en verbinden waardoor uitbundige samenlevenskunst voor allen vanzelfsprekend is. Samenlevenskunst.
*”’Ontpoppend”’—Laat het systeem een stimulans zijn voor de vrije en willige ontwikkeling van talent, passie en voldoende hartewerk dat het beste in mens en natuur naar boven haalt ten bate van voorspoed en geluk voor allen en alles.
*”’Scheppend”’—Zorg ervoor dat elke transactie een bijdrage levert aan mens en natuur, iets creëert dat een bijdrage levert aan globaal netto geluk.
*”’Transparant”’—Maak inzage in rekeningen openbaar en publiek toegankelijk zodat de handelspraktijken een afspiegeling zijn van betrouwbaarheid en direct aan- en bespreekbaar worden. Geef zicht op de volledige transactiehistorie van alle deelgevers zodat je elkaar op waarde kunt schatten en elkaar een voortdurend groeiend voordeel van de twijfel kunt geven.
*”’Stroming”’—Stimuleer het laten stromen van de munt en maak die stroming meetbaar, zichtbaar en stuurbaar naar een dynamisch evenwicht die het doel dient zodat het kan leven, kan bruisen.
*”’Voldoende”’—Zorg voor altijd precies voldoende betaalmiddel, nooit te weinig, nooit te veel. Gebruik het als meetinstrument en informatie.
*”’Billijk”’—Bevorder economische gelijkwaardigheid, bestrijd oneerlijk economisch voordeel voor een enkeling ten koste van anderen of de natuur.
*”’Betrouwbaar”’—Bevorder bonafide handelen in een web van vertrouwen terwijl malafide gebruik direct aan het licht komt en zichzelf corrigeert.
*”’Temperend”’—Beperk excessieve uitschieters naar economische extremen die in strijd zijn met de beginselen. Spreek een maximum af voor de verhouding tussen de minst rijken en meest rijken.
*”’Elegant”’—Maak protocollen en afspraken toegankelijk en begrijpbaar voor leken. Maak ze compleet.
*”’Lerend”’—Neem voortschrijdend inzicht en innovaties snel op in een voortdurend evolutionair systeem dat met haar tijd meegaat. Neem wendbaar en behendig nieuwe inzichten op in volgende versies. Verander mee met een veranderende wereld.
*”’Open”’—Maak de technologie, de systemen, de implementatie, de protokollen, de toetsing en de speelregels openbaar zodat er geen twijfel bestaat over haar robuustheid en betrouwbaarheid.
*”’Zelforganiserend”’— Sta geen complexe en dure organisatie voor de huishouding toe. Minimaliseer zo de operationele kosten. Laat het systeem voor ons en onze Aarde werken, en niet andersom.
*”’Zelfhelend”’—Ontwerp het immuunsysteem zodanig dat illegale en destructieve praktijken en systeemaanvallen worden voorkomen of in de kiem worden gesmoord.
*”’Decentraal”’—Ontwerp het systeem zonder centrum, als een ongrijpbaar web van waardescheppende transacties op basis van open protocollen die maximale samenhang en minimale koppeling koesteren.

===Praktijkbeginselen===
#”’Planeet”’—Richt aandacht op veerkracht en duurzaamheid voor planeet Aarde en onze onderneming, en in die volgorde, financieel gezond en gewetensvol.
#”’Geef”’—[[geven|Geef vanuit overvloed]], net zoals de natuur.
#”’Vrienden”’—Maak vrienden terwijl je plezier hebt.
#”’Rijkdom”’—Focus intensief op het creëren van rijkdom op basis van symbiose.
#”’Divers”’—Verzeker jezelf van een diversiteit van gemeenschappen en technologie.
#”’Uitwisselbaar”’—Zorg voor de volledige onderlinge uitwisselbaarheid van delen van het systeem tot op het hoogste betekenisvolle en spirituele niveau.
#”’Innovatief”’—Omarm methodes, praktijken, innovaties, oplossingen en technologiën die ongelovelijk creatief en verstorend innovatief zijn.
#”’Respectvol”’—Wees open in krachtige debatten en dialogen; met diep respect voor het individu en het team.
#”’Wijs”’—Waardeer wijsheid en kennis.
#”’Verlicht”’—Moedig de verlichting en ontwikkeling van eenieder aan.
#”’Open”’—Deel alle informatie die belangrijk is voor onze visie, missie, bedoeling en beginselen vrij en volledig en met iederen, tenzij dit het vertrouwen schendt of onze levensvatbaarheid en gezondheid schaadt of in gevaar brengt.
#”’Compassie”’—Los conflicten op zonder toevlucht te zoeken in economische of fysieke dwang, geweld of intimidatie.
#”’Verantwoordelijk”’—Neem verantwoordelijkheid voor al je denken en doen en creëer ruimte voor anderen hetzelfde te doen.

===Organisatiebeginselen===
#”’Open”’—Wees open voor mede-eigenaarschap van elk individu of instituut die de visie, missie, bedoeling en beginselen onderschrijft door activiteiten te ontplooien die resoneren met en brandstof leveren voor onze praktijk.
#”’Expressief”’—Heb het recht op zelforganisatie op elk tijdstip, op elke schaalgrootte, in elke vorm en rondom elke activiteit die consistent is met de visie, bedoeling, missie en beginselen.
#”’Billijk”’—Zorg ervoor dat geen enkel lid een intrinsiek onrechtvaardig voordeel verkrijgt in het systeem.
#”’Gemeenschap”’—Verzeker dat stemrecht, lidmaatschap en contributies worden afgeleid van een formule gebaseerd op de individuele bijdrage van elk lid aan het systeem.
#”’Betrokken”’—Handel zorgvuldig en neem afgewogen beslissingen door lichamen die redelijkerwijs alle relevante en beïnvloede partijen vertegenwoordigen en door geen enkele worden gedomineerd.
#”’Bekrachtigd”’—Ken autoriteit toe, voer functies uit en gebruik hulpmiddelen in het kleinste of meest locale deel dat alle relevante en beïnvloedde partijen omvat.
#”’Ontlokkend”’—Verkies het ontlokken van gedrag boven het afdwingen ervan in de grootst mogelijke mate.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *