Algemene voorwaarden

*Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Het inclusief BTW-bedrag moet worden betaald.
*De prijs is inclusief het tot de training behorende materiaal en het eventuele gebruik van de apparatuur, tenzij anders is vermeld.
*Reis- en verblijfkosten zijn niet in het trainingsgeld inbegrepen.
*Betaling binnen 14 dagen vanaf factuurdatum.
*Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
*Bij latere boekingen, zoals last minute boekingen, dient de betaling in elk geval voor aanvang van de training te zijn ontvangen.
*De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Aardbron verrekenen.
*Annulering tot 4 weken voor aanvang van de training (het startmoment) is mogelijk onder betaling van 10% van het totale bedrag waarvoor men ingetekend heeft.
*Annuleren binnen vier weken voor aanvang van de training is niet mogelijk.
*Een vervanger sturen kan altijd.
*Bij het verzetten van een training of wijziging van deelnemers wordt EUR 25,– administratiekosten in rekening gebracht indien de wijziging binnen 4 weken voor aanvang van de training plaatsvindt.
*De tot de beëindiging wél geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
*Bij annulering door Aardbron vindt een overboeking plaats naar andere trainingsdata. Indien dit niet mogelijk is voor de opdrachtgever c.q. deelnemer en/of voorAardbron, wordt het betaalde bedrag met betrekking tot de desbetreffende training gecrediteerd.
*Aardbron zal nimmer schadevergoeding verschuldigd zijn.
*Inschrijving door de deelgever geschiedt via het inschrijfformulier op internet voor open inschrijving en via een schriftelijk akkoord voor maatwerk.
*De inschrijving wordt via een e-mailbericht bevestigd.
*Door het doorlopen van de inschrijving via het internet verklaart de contractant deze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te accepteren.
*Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Wij behouden ons het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.
*Aan programmaboeken, brochures, folders etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
*Aangeboden trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding.
*Alleen de trainingen tot aan het opheffen van de opleiding worden in rekening gebracht.
*Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
*Wij behouden ons het recht voor om trainingen samen te voegen, of door te schuiven naar een latere datum.
*Toelating tot een training kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.
*Toelating houdt van onze zijde geen enkele garantie op het succesvol doorlopen van een training of seminar in.
*Gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
*Bij het verzorgen van trainingen op locatie van de opdrachtgever, worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen. Als bij uitvoering van de training(en) blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de training(en) niet meer worden gewaarborgd, behoud wij ons het recht voor de training niet te geven of te staken.
*De leermiddelen zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de trainingen, seminars en samenscholingen.
*Door het aangaan van een overeenkomst wordt aan Aardbron toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *